สงสัยมานานเต้าหู้หลอด มีปลายติ่งเล็กๆ เอาไว้ทำไม


สงสัยมานานเต้าหู้หลอด มีปลายติ่งเล็กๆ เอาไว้ทำไม หลอดเต้าหู้ไข่ ที่หลายๆ ยี่ห้อมักจะทำ ติ้งไว้ที่ปลายหลอด ทำหลายคนงงว่า ซึ่งติ่งที่เห็นนั้นเค้าทำติ่งมาไว้เพื่ออะไร

 จากเ รื่องนี้ ก็มีหลายๆท่านได้ ออกมาแสดงคว ามคิดเห็นกันอย่ างมากมาย โ ดยทางเ พจ ผู้บ ริโ ภค ได้ออ กมาไขข้ อสงสัย ในเรื่องนี้ระบุ ว่า

เต้าหู้ไ ข่ไก่ เป็นผลิตภัณท์ที่หล ายคนชอบกิน เป็นอย่างมาก  เพราะเนื่องจากคว ามอร่ อยแล้วยังมี ประ โย ชน์ อีกด้วย

มีลู กเพ จสอบ ถามเข้าม าเกี่ยว กับเต้าหู้ไข่ไก่ ซึ่ง ลักษณะเ ป็นหลอด แต่ป ลายจะมี ติ่งเล็กๆ เลยส งสัย ว่ามีเพื่อ อะไร ??? เอาไว้ดูดหรอ ???

ตาม จริงติ่งดัง กล่า วเป็น ช่องทาง ในการบ รรจุข. องเต้า หู้ไข่แล้ว ก็ซีลปิด นั่นเอง เพราะเต้าหู้ ไข่นั้นก่ อนบ รรจุ จะมีลักษณะเหลว เมื่อฉี กเข้าไ ปในซอง ก็จะถูกเก็บไว้ในคว มเย็นเพื่ อใ ห้มันแข็ง ตัวจั บเป็นก้อนนั่ เอง จ้า

 

แหล่งที่มา : liekr

เรียบเรียงโดย : tubesmile.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.